Menu główne

Polityka prywatności TOYA Sp. z o.o.

TOYA Sp. z o.o. jako jeden z priorytetów stawia sobie bezpieczeństwo zbieranych danych osobowych i innych informacji dotyczących poszczególnych osób. Dbamy zarówno o ich bezpieczeństwo fizyczne, informatyczne jak i bezpieczeństwo płynące ze świadomości osób, które mają do nich dostęp.

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

Dane osobowe Abonentów przetwarzane są przede wszystkim w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług telekomunikacyjnych. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest Art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej nazywanego RODO), czyli konieczność wykonania umowy.

Dane dotyczące Abonentów przetwarzamy również w celu:

 • informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia (w tym przypadku podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes),
 • dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest również nasz prawnie uzasadniony interes),
 • prowadzenia rozliczeń z abonentami (podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wywiązanie się z przepisów prawa),
 • realizacja obowiązków związanych z porządkiem publicznym (również w tym przypadku podstawą prawną jest wywiązanie się z przepisów prawa).

Komu udostępniamy dane osobowe Abonentów

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty posiadający przesłankę prawną do przetwarzania danych osobowych Abonentów. Przetwarzają one dane we własnym imieniu. Do takich podmiotów należą:

 • przedsiębiorcy pocztowi, których zadaniem jest dostarczenie korespondencji, a którym dane udostępniane są w oparciu o Prawo Pocztowe,
 • banki informacji gospodarczej, którym dane udostępniane są w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 • podmioty związane bezpośrednio ze świadczeniem poszczególnych usług telekomunikacyjnych, które przetwarzają dane Abonentów w oparciu o przepisy Prawa Telekomunikacyjnego, np. dostawca systemu bilingowego, operator z którego sieci korzystamy świadcząc usługi mobilne, a gdy mamy do czynienia z przenoszeniem numerów - operator będący drugą stroną przeniesienia i Urząd Komunikacji Elektronicznej zarządzający platformą służącą do przenoszenia numerów, i do koordynacji pracy Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

Przetwarzanie może zostać powierzone również podmiotom, które przetwarzają dane Abonentów w naszym imieniu, np.: drukarniom, podwykonawcom, firmom windykacyjnym, a w wyjątkowych sytuacjach dostęp do nich mogą mieć również dostawcy oprogramowania.

Jak długo przetwarzamy dane Abonentów

Dane Abonentów usług telekomunikacyjnych będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata). Informacje o wykonanych usługach przechowywane będą przez 1 rok od ich użycia (np. wykonania połączenia telefonicznego). Dane dotyczące rozliczeń z Abonentami zgodnie z przepisami skarbowymi będziemy przechowywać jeszcze nawet przez 6 lat od zakończenia świadczenia usług. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie, dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, do przenoszenia i sprostowania danych. Do praw Abonentów nadanych im przez RODO należą również:

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

 1. w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
 2. w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
 3. w przypadku gdy Abonent żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać (np. mija rok od zakończenia świadczenia usług Abonentowi). W takiej sytuacji to Abonent musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu,
 4. w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Prawo do przenoszenia danych

Abonent ma prawo do uzyskania swoich danych w postaci plików elektronicznych i do przekazania ich do innego administratora danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo to przysługuje w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód.

O ile Abonent wyrazi zgodę na dodatkowe czynności związane z przetwarzaniem jego danych (np. na wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji do przesyłania informacji handlowej) zgodę może odwołać w dowolnym momencie, jednocześnie pozostanie zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Z powyższych praw Abonenci mogą skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

Automatyczne podejmowanie decyzji

TOYA Sp. z o.o. może stosować automatyczne podejmowanie decyzji w sytuacjach wskazujących na możliwość niekontrolowanego użycia usług lub w celu wykrywania nadużyć telekomunikacyjnych. Wówczas ruch telefoniczny może zostać automatycznie ograniczony lub zablokowany. W takich sytuacjach przysługuje Abonentom prawo do interwencji pracownika naszej Spółki, w wyniku której automatycznie podjęta decyzja zostanie zmieniona.

Dane transmisyjne

Spółka TOYA ma obowiązek przetwarzać informacje dotyczące użycia przez Abonentów usług nie tylko na potrzeby ich świadczenia (np. bilingi), ale również ze względu na konieczność wykorzystywania ich w celach wywiązania się z obowiązków dotyczących bezpieczeństwa, na rzecz porządku publicznego i obowiązków nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Są to takie informacje jak na przykład:

 • numery zakończenia stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, z których inicjowane są połączenia i numery docelowe,
 • data i godzina połączenia, i nieudanej próby połączenia,
 • czas trwania połączenia,
 • data i godzina każdorazowego połączenia, i rozłączenia z Internetem.

W celu zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia jakości usług, TOYA przetwarza dane dotyczące:

 • ilości danych przesyłanych przez urządzenia dostępowe w ramach poszczególnych ofert oraz pakietów internetowych. Pozwala to na zaplanowanie zapotrzebowania na pojemność sieci, w tym właściwe zwymiarowanie obsługujących ją urządzeń oraz pasma łącz sieci Internet. Dane te służą nam również do proponowania Abonentom nowych rozwiązań wynikających z podnoszenia prędkości w ramach świadczonych pakietów internetowych,
 • konfiguracji urządzeń dostępowych oraz danych dotyczących konfiguracji IP podłączonych do nich urządzeń. Dane te wykorzystujemy do świadczenia usług pomocy technicznej,
 • realizacji wpływających od Państwa zgłoszeń, w tym reklamacji, są one również analizowane historycznie w celu eliminowania usterek, będących ich źródłem,
 • parametrów jakości sieci pozwalających na zapewnienie jej integralności i bezpieczeństwa zgodnie z zapisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne, realizacji obowiązków ustawowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami w tym zakresie.

W ramach realizacji rozbudowanych i interaktywnych usług telewizyjnej platformy TOYA (stacjonarnej jak i mobilnej) wykorzystywana jest technologia umożliwiająca zbieranie danych z gospodarstw domowych posiadających telewizję cyfrową poprzez wykorzystanie informacji przesyłanych bezpośrednio z dekodera/odbiornika do stacji czołowej. Dane te pozwalają na pomiar oglądalności oraz analizę zachowań celem utrzymania jakości realizowanej usługi. Podczas korzystania z serwisów transakcyjnych takich jak „wideo na żądanie” lub aplikacje OTT ("Over The Top") pozyskiwane są dane potrzebne do świadczenia tych usług oraz wystawienia rachunku za użyte/obejrzane treści.

Czy podanie danych jest obowiązkowe

Konieczność zbierania podstawowych danych osobowych, precyzyjnie wskazujących strony Umowy, wynika z zapisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne i aktów wykonawczych, podanie ich jest więc warunkiem koniecznym korzystania z usług telekomunikacyjnych. Wskazanie przez Państwa elektronicznych środków komunikacji (np. adresu e-mail lub numeru kontaktowego) nie jest do tego wymagane, lecz może wiązać się z ułatwieniami, które nie będą możliwe w przypadku ich niepodania.

Informacja o plikach Cookies

W przypadku osób korzystających ze stron internetowych administrowanych przez TOYA Sp. z o.o. przetwarzamy dane Użytkowników w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, instalacji usługi telekomunikacyjnej, podpisania umowy, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zrealizowania złożonego zlecenia, umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do systemu, wysłania drogą elektroniczną (e-mail) powiadomień dotyczących Grupy kapitałowej TOYA i analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie portalu.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych i przechowywane przez przeglądarki internetowe na komputerach osobistych. Głównym ich zadaniem jest ułatwienie korzystania ze stron www: zapamiętane są poprzednie czynności, kliknięcie w dany blok informacyjny, wypełnienie pól (podpowiedzi) w formularzach kontaktowych czy polach komentarzy w aktualnościach, rozdzielczość ekranu, dopasowanie odpowiedniej wtyczki Adobe Flash. Pliki cookies stosowane w serwisach Grupy TOYA są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp.

Przez używanie Stron Grupy TOYA wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką. Również w tym przypadku zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce, jednocześnie muszą Państwo pamiętać, że pozostaje zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Jakie cookies stosuje TOYA?

Pliki cookies używane przez TOYA można ogólnie podzielić na dwie główne kategorie: sesyjne pliki cookies i trwałe pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies

To niezbędne pliki cookies, które umożliwiają łatwe poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane są w ramach jednej sesji i służą do:

 • identyfikacji użytkownika jako zalogowanego,
 • zagwarantowanie połączenia jako zalogowany podczas korzystania z różnych stron Grupy TOYA.

Trwałe pliki cookies

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z tą funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie Użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość Użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji.

Cookies w zależności od serwisu

W zależności od serwisu, z którego Państwo korzystają, pojawić się mogą pliki cookies, których funkcjonalność będzie się znacznie różniła. Dla przykładu:

toya.net.pl:
 • koszyk
 • statystyki
Koszyk

Są to pliki, które działają jako konfigurator, czyli po zalogowaniu pobieramy informacje dotyczące poszczególnych parametrów usług, dzięki czemu mogą je Państwo samodzielnie modyfikować. Informacje te pozostają zapamiętane, ponieważ w oparciu o nie dane dotyczące usług aktualizują się w innych systemach informatycznych.

Statystyki

Pliki wykorzystywane do prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z serwisów przez Państwa. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie optymalizować funkcjonowanie serwisów.

eboa.toya.net.pl:
 • statystyki
fotogaleria:
 • statystyki
 • informacje o wyświetlaniu
 • zgody
Informacje o wyświetlaniu

Dzięki tym plikom dowiadujemy się na przykład o tym, jaką posiadają Państwo wersję Flasha lub rozdzielczość ekranu. Dzięki tym danym potrafimy dostosować treść serwisu do indywidualnych parametrów Państwa komputera.

Zgody

Pliki, dzięki którym wiemy na przeglądanie jakiej treści wyrazili Państwo zgody. Dzięki nim możemy zaprzestać wyświetlać pewne bloki lub informacje.

tvtoya:
 • komentarze
 • statystyki
Komentarze

Pliki, które są wykorzystywane przy pisaniu przez Państwa komentarzy pod poszczególnymi artykułami. Dotyczą one takich informacji jak np. pseudonim lub adres e-mail.

go.toya.net.pl:
 • informacje o wyświetlaniu
 • statystyki
 • urządzenia
Urządzenia

Informacje o innych urządzeniach Abonenta, na których założone jest konto do prezentacji usług telewizyjnych w Toya Go

webmail.toya.net.pl:
 • sesja

Zarządzanie plikami cookie

Plikami cookies stosowanymi na stronach Grupy TOYA można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.

W przeglądarce Internet Explorer: narzędzia /opcje internetowe /prywatność. Następnie w obszarze Ustawienia należy przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

W przeglądarce Firefox: narzędzia /opcje /prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”, odznacz opcję „Akceptuj ciasteczka” aby wyłączyć obsługę ciasteczek, lub zaznacz, aby ponownie ją włączyć.

W przeglądarce Chrome: ustawienia /ustawienia treści
W sekcji "Pliki cookies" można zmienić następujące ustawienia plików:

 • Usuwanie plików cookies
 • Domyślne blokowanie plików cookies
 • Blokowanie wszystkich plików cookies
 • Blokowanie tylko plików cookies innych firm
 • Domyśle zezwalanie na pliki cookies

W przeglądarce Opera: Przycisk „Opera” /ustawienia /preferencje /zaawansowane /ciasteczka
Należy zaznaczyć odpowiednią opcję, w zależności of preferencji:

 • Akceptuj ciasteczka
 • Akceptuj ciasteczka tylko dla witryny, którą odwiedzam
 • Nigdy nie akceptuj ciasteczek

W przeglądarce Safari: Safari /preferencje /prywatność
Następnie należy zaznaczyć „Blokuj wszystkie cookies”.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te również można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usług na stronach internetowych.

Linki zewnętrzne

Więcej informacji o tym, jak działają ciasteczka, do czego służą, znaleźć można na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl

Przydatne kontakty

Administrator danych osobowych:

TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29

Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Abonenci mogą się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: odo@toya.com.pl.

Urząd Ochrony Danych Osobowych:

Abonenci mają prawo do zgłaszania skarg do organu nadzoru w przypadku niesatysfakcjonującego załatwienia sprawy przez Administratora Danych Osobowych.

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA