Menu główne

Informacje dotyczące danych przetwarzanych w celach marketingowych

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu wsparcia struktur sprzedażowych i nawiązania pozytywnych relacji z aktualnymi i potencjalnymi abonentami TOYA Sp. z o.o. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. A i F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). W przypadku kontaktów z infolinią, Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu udzielenia informacji a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia.
Zgoda osoby wykorzystywana jest w przypadku korzystania do celów marketingu z adresów e-mail i numerów telefonów (Art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i 172 Prawa telekomunikacyjnego).

Opis prawnie uzasadnionego interesu:

Czynności związane z budową marki, rozwijaniem bazy klientów, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa, a także obrona przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mając pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych są realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

Uprawnienia osób, których dane przetwarzamy

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, do przenoszenia i sprostowania danych. Do praw przyznanych przez RODO należą również:

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

 • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
 • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
 • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba zgłaszająca żądanie musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu,
 • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo to przysługuje w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód.

O ile osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na dodatkowe czynności związane z przetwarzaniem jego danych (np. na wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji do przesyłania informacji handlowej) zgodę może odwołać w dowolnym momencie, jednocześnie pozostanie zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
Z powyższych praw osoby których dane dotyczą mogą skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń). W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę, wycofanie zgody jest przez nas traktowane na równi z żądaniem usunięcia danych. Wówczas jeśli nie przetwarzamy tych informacji w innych celach, na podstawie odrębnych przesłanek prawnych dane zostają usunięte.

Automatyczne podejmowanie decyzji

TOYA Sp. z o.o. nie poddaje danych osobowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać

Jak długo przetwarzamy dane przetwarzane do celów marketingowych

Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą. Nagrania rozmów telefonicznych przechowywane są przez rok od zarejestrowania.

Komu udostępniamy dane osobowe

TOYA Sp. z o.o. nie będzie udostępniała danych przetwarzanych w celach marketingowych innym odbiorcom, jednak w niektórych przypadkach przetwarzanie możemy powierzyć naszym podwykonawcom lub agencji z którą współpracujemy w zakresie promowania naszej spółki.
W wyjątkowych sytuacjach dostęp do nich mogą mieć również dostawcy oprogramowania.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jak i wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.

W jaki sposób zbieramy dane wykorzystywane w celach marketingowych?

Dane są zbierane na różne sposoby:

 • Umowy Abonenckie
  Do celów marketingowych wykorzystywane są dane wyłącznie osób, które wyraziły na to zgodę. Dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu podane na etapie podpisywania umowy będą mogły zostać wykorzystane do celów marketingowych tylko jeśli zostanie na to wyrażona zgoda poprzez potwierdzenie zgód w trakcie rozmowy telefonicznej lub zakreślenie odpowiedniego pola na umowie:

  „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TOYA Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Tak Nie
  Wyrażam zgodę na używanie przez TOYA Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
  Tak Nie”

 • Formularz Kontaktowy
  Jeżeli na stronie w formularzu kontaktowym zaznaczona zostanie zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych, dane z formularza zostaną uwzględnione w akcjach informacyjnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane będą w sposób wynikający z powyższych zgód jedynie do momentu ich wycofania przez osobę której dane dotyczą.”

 • Wysłanie zapytania (e-mail)
  Jeśli zostanie wysłane do nas zapytanie dotyczące naszej oferty na adres e-mail naszej spółki, lub jeśli w tym zapytaniu dodatkowo wskazany jest numer telefonu, to mamy prawo traktować sam fakt wysłania do nas takiego pytania jako zgodę na udzielenie odpowiedzi która może być jednocześnie uznana za marketing bezpośredni w zakresie którego dotyczyło pytanie.

 • Rozmowa na infolinii
  Jeżeli podczas rozmowy z naszym konsultantem wyrażą Państwo zgodę na kontaktowanie się z Państwem w celach marketingowych za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail. Samo zadanie pytania dotyczącego oferty naszej spółki traktowane jest jako zgoda na zwrotny kontakt w celu udzielenia odpowiedzi.

 • Ogólnodostępne rejestry publiczne
  W celu nawiązania relacji biznesowych z nowo zarejestrowanymi firmami, nasz Dział Sprzedaży Aktywnej współpracujący z firmami z segmentu SOHO może wysłać list zachęcający do współpracy w zakresie świadczenia firmie usług telekomunikacyjnych. W tym celu pobieramy z ogólnodostępnych rejestrów dane właścicieli firm i osób, których działalność zlokalizowana jest w zasięgu naszej sieci, aby dotrzeć do nich z propozycją współpracy.

  W tym zakresie, celem agregacji i uporządkowania informacji, korzystamy z pomocy profesjonalnych firm zajmujących się bazami danych i analityką w zakresie ogólnodostępnych rejestrów publicznych.

  W przypadku, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dane, które przetwarzamy pochodzą z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, a więc ze źródeł publicznie dostępnych. Art. 45 ust 1 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz Art. 8 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym określają zawarte w w/w rejestrach informacje jako jawne i ustala, że każdy ma prawo dostępu do danych w nich zawartych.

  Dane które w taki sposób zbieramy, to dane kontaktowe i charakter prowadzonej działalności.

Inne formy przetwarzania danych w celach promowania marki i produktów:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach fanpage na portalu Facebook
Informacje o plikach cookies i reklamie internetowej
,