Menu główne

Informacje dotyczące monitoringu wizyjnego:

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych z monitoringu

Celem wprowadzenia monitoringu na terenie TOYA Sp. z o.o. jest rejestracja zdarzeń w zakresie zagrożenia dla osób, mienia, wykrycia i rejestracji wykroczeń i przestępstw. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Opis prawnie uzasadnionego interesu

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego osób znajdujących się na terenie należącym do niego, jak również w monitorowaniu pracowników dla celów bezpieczeństwa i zarządzania. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką są osoby przebywające na terenie należącym do ADO i mają pokrycie w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (zwanej ‘Kartą’) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (‘EKPCz’) np. prawo do wolności oraz bezpieczeństwa (Artykuł 6 Karty oraz artykuł 5 EKPCz), lub prawo własności (Artykuł 17 Karty oraz artykuł 1 Protokołu nr do EKPCz).

Komu udostępniamy nagrania z monitoringu?

Dane z monitoringu mogą zostać ujawnione innym podmiotom (np.. Policji) na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy dane z monitoringu?

Dane z monitoringu przechowywane są do 30 dni

Uprawnienia przysługujące osobom nagranym przez monitoring

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych o ile nie narusza to praw i wolności innych osób. Przekazanie nagrania osobie prywatnej może więc mieć miejsce jedynie w sytuacji gdy jest ona podmiotem przetwarzanych danych i przekazanie to nie grozi ujawnieniem danych innych osób.

Automatyczne podejmowanie decyzji

W sytuacjach gdy zgłasza się osoba celem sprawdzenia kto dokonał czynów których skutkiem była szkoda na rzecz występującej osoby proszona jest ta osoba o złożenie na przykład na policji lub w prokuraturze zgłoszenia o popełnieniu (podejrzeniu popełnienia) przestępstwa. Nagrania mogą zostać przekazane dopiero na wniosek tych służb o ile uznają one takie udostępnienie za zasadne.

TOYA Sp. z o.o. nie poddaje danych osób których wizerunek został zarejestrowany przez monitoring zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Informacje dotyczące innych form monitoringu związanych z administrowaniem nieruchomościami:

Informacje dotyczące monitorowania dostępu do parkingów i pomieszczeń
,