Menu główne

Czynności administracyjne w zakresie zarządzania dostępem do pomieszczeń i parkingów należących do Spółki.

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

Celem przetwarzania jest umożliwienie korzystania z parkingu, ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi. Celem wprowadzenia monitoringu kart dostępu do pomieszczeń na terenie spółki TOYA jest rejestracja zdarzeń w zakresie zagrożenia dla osób, mienia, wykrycia i rejestracji wykroczeń i przestępstw, a także w celu dochodzenia roszczeń i ew. obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).

Prawnie uzasadnione interesy

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Posiada również prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego osób znajdujących się na terenie należącym do niego. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką są osoby i podmioty będące kontrahentami ADO, przebywające na terenie należącym do ADO. Interesy te mają pokrycie w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (zwanej ‘Kartą’) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (‘EKPCz’) np. prawo do wolności oraz bezpieczeństwa (Artykuł 6 Karty oraz artykuł 5 EKPCz), lub prawo własności (Artykuł 17 Karty oraz artykuł 1 Protokołu nr do EKPCz).

Komu udostępniamy dane osobowe

TOYA Sp. z o.o. nie przekazuje odbiorcom danych użytkowników parkingu. Do pozostałych danych dostęp może mieć serwis systemu i podmioty posiadające własną delegację prawną (np. Policja).

Jak długo przetwarzamy dane

Dane przetwarzane są w czasie ważności karty dostępowych i w terminie 6 miesięcy po utracie ich ważności (w celu umożliwienia przedłużenia jej ważności). W uzasadnionych przypadkach okres ten może się wydłużyć na czas dochodzenia roszczeń.

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach do żądania ograniczenia ich przetwarzania i zgłoszenia sprzeciwu. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba, której dane dotyczą musi wykazać, że dane te są jej potrzebne właśnie w tym celu.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

Automatyczne podejmowanie decyzji

TOYA Sp. z o.o. nie poddaje danych osób korzystających z kart dostępowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Obowiązek podania danych osobowych nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jednakże jest niezbędne do osiągnięcia celu przez administratora.

Informacje dotyczące innych form monitoringu związanych z administrowaniem nieruchomościami:

Informacje dotyczące monitoringu wizyjnego
,