Menu główne

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą infolinię

Przetwarzanie danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów z klientami spółki TOYA.

1. Cel i podstawa prawna:

Dane osobowe Abonentów i osób, które zamierzają skorzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez naszą Spółkę, odnotowane podczas rejestrowania rozmów z infolinią, przetwarzane są przede wszystkim w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług telekomunikacyjnych. System telefoniczny używany przez TOYA posiada możliwość identyfikacji numeru telefonu rozmówcy, przy pomocy którego próbuje rozpoznany numer telefonu rozmówcy połączyć z konkretnym kontem abonenckim, co pozwala na skrócenie czasu obsługi przez naszą infolinię. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest Art. 6 ust. 1 lit. B ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej nazywanego RODO), czyli konieczność wykonania umowy.

Dane dotyczące Abonentów przetwarzamy również w celu:

 • informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia (w tym przypadku podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, a w przypadku komunikacji drogą elektroniczną lit. A, czyli Państwa zgoda),
 • dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest również nasz prawnie uzasadniony interes),

W zakresie następujących danych rejestrowanych przez infolinię:

 • Bank Abonenta
 • Numer konta
 • Nr telefonu abonenta
 • Nr. Tel. Komórkowego abonenta
 • Osoba reprezentująca abonenta

Jak również przetwarzania danych abonentów w celach związanych z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji do marketingu bezpośredniego, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli zgoda Abonenta.

2. Prawnie uzasadnione interesy:

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, a także te związane z budową marki, rozwijaniem bazy klientów, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

3. Komu udostępniamy dane osobowe Abonentów?

Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych podczas rozmów telefonicznych z konsultantem mogą być podmioty posiadający przesłankę prawną do przetwarzania danych osobowych Abonentów. Przetwarzanie może zostać powierzone również podmiotom w tym działającym w naszym imieniu zewnętrznym infoliniom.

4. Jak długo przetwarzamy dane Abonentów?

Nagrania zawierające dane Abonentów usług telekomunikacyjnych będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń. Dane dotyczące rozliczeń z Abonentami zgodnie z przepisami skarbowymi będziemy przechowywać jeszcze nawet przez 6 lat od zakończenia świadczenia usług. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego z użyciem środków komunikacji elektronicznej, osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem, który można zakończyć w konkretnym terminie, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej podczas rozmowy lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

5. Uprawnienia przysługujące Abonentom:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych a także do przenoszenia i sprostowania danych.

Do praw Abonentów nadanych im przez RODO należą również:

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

 • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
 • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
 • w przypadku gdy Abonent żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać (np. mija rok od zakończenia świadczenia usług Abonentowi). W takiej sytuacji to Abonent musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu,
 • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Prawo do przenoszenia danych

Abonent ma prawo do uzyskania swoich danych w postaci plików elektronicznych i do przekazania ich do innego administratora danych.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Automatyczne podejmowanie decyzji

W zakresie nagrywania rozmów nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji, która wywołuje wobec Abonenta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Konieczność zbierania podstawowych danych osobowych Abonentów, w tym również podczas obsługi telefonicznej, precyzyjnie wskazujących strony Umowy, wynika z zapisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne i aktów wykonawczych, podanie ich jest więc warunkiem koniecznym korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Informacje dotyczące nagrywania rozmów z osobami niebędącymi abonentami usług telekomunikacyjnych przez firmę TOYA

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Jeśli państwa dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy lub udzielenie informacji na jej temat, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6, ustęp 1, litera B rozporządzenia RODO.

W pozostałych przypadkach, w tym również, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu wsparcia struktur sprzedażowych i nawiązania pozytywnych relacji z klientami dane przetwarzane mogą być w oparciu o zgody, które wówczas stanowią podstawę prawną przetwarzania. Zgoda taka może zostać wyrażona na przykład poprzez kontynuowanie połączenia po usłyszeniu odpowiedniego komunikatu głosowego lub poproszenie konsultanta o przesłanie informacji handlowej. Zgoda jest całkowicie dobrowolna. Mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Komu udostępniamy dane osobowe rozmówców?

W niektórych przypadkach przetwarzanie możemy powierzyć naszym podwykonawcom, którym zlecamy część prac technicznych, a w wyjątkowych sytuacjach dostęp do nich mogą mieć również dostawcy oprogramowania.

3. Jak długo przechowujemy nagrania?

Nagrania przechowywane są przez 1 rok od zarejestrowania.

4. Uprawnienia przysługujące Państwu:

Mają Państwo prawo do żądania od TOYA dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, przenoszenia i sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania i żądania ich usunięcia.

5. Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie poddajemy Państwa danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać skutki prawne lub istotnie na Państwa wpływać.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych podczas rozmowy z konsultantem jest dobrowolne, lecz może się okazać, że bez ich poznania nie będziemy w stanie zrealizować niektórych Państwa życzeń.

Informacje dotyczące wysyłania SMS przez infolinię

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Celem przetwarzania danych osobowych (numeru telefonu) jest udzielenie informacji lub wskazanie miejsca w internecie (poprzez przesłanie linku) w którym te informacje są dostępne. W niektórych przypadkach w celu umożliwienia przesłania takiej informacji może być konieczne zidentyfikowanie Abonenta po przypisanym do niego numerze telefonu. Dzieje się to automatycznie i czasem w sytuacji, w której taka identyfikacja nie jest możliwa (Abonent dzwoni z innego numeru niż podał na umowie) informacje zwrotne zostaną wysłane na numer wskazany na etapie zawierania umowy, nie na numer, z którego wykonywane jest połączenie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Jednocześnie naciśnięcie w odpowiednim momencie połączenia konkretnego przycisku, które spowoduje wysłanie SMS jest traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na wykorzystanie przez nas numeru telefonu i urządzenia z nim związanego do wysłania określonej treści w wiadomości SMS na numer, z którego wykonywane jest połączenie.

Ten sam mechanizm wiąże się z wyrażeniem zgody na przesłanie oferty handlowej lub działania w zakresie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem zdalnych kanałów komunikacji interpersonalnej.

2. Prawnie uzasadnione interesy:

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w ułatwianiu dostępu do informacji na temat świadczonych usług i wykorzystywanie do tego również zautomatyzowanych rozwiązań takich jak połączenie systemu IVR z wiadomościami SMS. Zwiększanie dostępu do informacji na temat swojego przedsiębiorstwa jest jednym z podstawowych czynników wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

3. Komu udostępniamy dane osobowe Abonentów?

W uzasadnionych przypadkach (na przykład, gdy konieczne jest umówienie wizyty konserwatora u Państwa w lokalu) odbiorcami Państwa danych mogą być nasi podwykonawcy.

4. Jak długo przechowujemy wysłane wiadomości?

W żaden sposób nie archiwizujemy wiadomości wysyłanych przez naszą infolinię.

5. Uprawnienia przysługujące osobom, których dane dotyczą:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, do przenoszenia i sprostowania danych.

Do praw nadanych przez RODO należą również:

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

 • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
 • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
 • w przypadku gdy osoba żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać (np. mija rok od zakończenia świadczenia usług Abonentowi). W takiej sytuacji to Abonent musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu,
 • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Automatyczne podejmowanie decyzji

W ramach infolinii TOYA nie stosuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i wywołują wobec rozmówcy skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają.

Automatyczne decyzje mogą się pojawić jedynie w sytuacji, w której nasz automatyczny system IVR zostanie przez Państwa poinformowany, że dzwonicie Państwo w temacie niedostępności usług i w oparciu o kod abonenta system rozpozna, że usługa znajduje się w zasięgu objętym awarią. Wówczas w celu oszczędności Państwa czasu z pominięciem kolejki osób oczekujących na połączenie z konsultantem system automatycznie Państwa o fakcie wystąpienia awarii poinformuje komunikatem głosowym.

W takiej sytuacji zostanie również wysłana wiadomość na numer przypisany do konta abonenckiego. W informacji tej nie będą ujawniane żadne informacje dotyczące abonenta, lecz mimo wszystko prosimy o pamiętaniu o koniecznści poinformowania naszych pracowników o każdorazowej zmianie numeru kontaktowego.

,