Menu główne

Budowa infrastruktury – dane dotyczące właścicieli nieruchomości

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania jest prowadzenie ustaleń w zakresie poprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w obrębie danej nieruchomości, przygotowania, podpisania i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia lub RODO), czyli uzasadniony interes administratora.

W przypadku umożliwienia wybudowania sieci w obrębie nieruchomości dane są przetwarzane również w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, a więc w celu realizacji postanowień zawartej w tym zakresie umowy.

Opis prawnie uzasadnionego interesu

Interes ten wiąże się z koniecznością realizacji podstawowej działalności administratora jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, czyli rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w celu świadczenia usług użytkownikom końcowym.

Administrator danych posiada również prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane?

TOYA Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie danych swoim podwykonawcom.

Okres przez który przechowujemy dane

Dane przetwarzane będą w czasie przygotowania, obowiązywania umowy i w terminie w którym zgodnie z Kodeksem Cywilnym można dochodzić roszczeń.

Prawa osób których dotyczą dane

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach do żądania ograniczenia ich przetwarzania, mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba, której dane dotyczą musi wykazać, że dane te są jej potrzebne właśnie w tym celu,
  • • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

TOYA Sp. z o.o. nie poddaje tych danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Dobrowolność podania danych

Ujawnienie danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa, jednak jest konieczne do podpisania umowy.

Źródła danych

Pozyskane dane mogą stanowić informacje uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub zawarte w uproszczonym wypisie z ewidencji gruntów i są zgodne z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W tych przypadkach dane zostały pozyskane z ewidencji gruntów i budynków w oparciu o ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, z późn. zm.), w celu wystąpienia do właścicieli nieruchomości o umożliwienie wybudowania sieci telekomunikacyjnej.

Dane pozyskiwane są wówczas zgodnie z Art. 24 ust. 5 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

,