Menu główne

Dodatkowe informacje dotyczące prowadzenia korespondencji

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji kontaktów służbowych w celach innych niż wywiązanie się z obowiązków prawnych lub realizacja postanowień umownych jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawnie uzasadnione interesy:

Administrator nie ma możliwości funkcjonowania na rynku bez wchodzenia w interakcję z otoczeniem zewnętrznym, bez budowania relacji z przedstawicielami innych firm, bez ciągłych kontaktów pracowników z innymi osobami fizycznymi, więc w tym przypadku uzasadnionym interesem jest samo prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami wolności gospodarczej przez osoby będące właścicielami spółki, co jest zbieżne z realizacją podstawowych praw oraz wolności zapisanych w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (Artykuł 16 Karty).

Komu udostępniamy dane osobowe osób, z którymi prowadzimy korespondencję?

Nie przewidujemy ujawniania takich danych. Ujawnienie naszej korespondencji, a co za tym idzie danych osobowych może mieć miejsce w wypadku wystąpienia do nas z adekwatnym wnioskiem i upoważnieniem przedstawicieli służb upoważnionych do takiego żądania po powołaniu się przez nich na odpowiednią podstawę prawną.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane do czasu osiągniecia celu przetwarzania (np. zakończenia projektu, wyjaśnienia sprawy, udzielenia odpowiedzi itp.), a gdy osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem, który można zakończyć w konkretnym terminie dane są przetwarzane do czasu, w którym osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw dotyczący przetwarzania danych lub dane te staną się bezużyteczne. W sytuacjach, w których korespondencja może dotyczyć sporów lub dochodzenia roszczeń przez którąkolwiek ze stron czas archiwizacji korespondencji może zostać wydłużony do czasu przedawnienia okresu dochodzenia roszczeń wskazanego w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Uprawnienia przysługujące podmiotom danych:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach do wniesienia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania.

Automatyczne podejmowanie decyzji:

W zakresie prowadzenia korespondencji nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji, która wywołuje wobec Abonenta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

,