Menu główne

Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i innych osób w zakresie relacji B2B

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, przeprowadzenia zgodnych z prawem rozliczeń a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzanie są więc Art. 6 ust. 1 lit. B, C i F RODO.

Jeśli kontrahent przekazuje naszej spółce dane osobowe swoich pracowników, na przykład w celu realizacji technicznego podłączenia usług telekomunikacyjnych (np.. uzyskania dostępu do pomieszczeń), bądź pracownika z innych przyczyn oddelegowanego do współpracy z TOYA Sp. z o.o., to przetwarzanie tych informacji jest niezbędne do zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu, podstawowego prawa każdego przedsiębiorstwa, czyli prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadniony interes Administratora

Nie ma możliwości funkcjonowania na rynku bez wchodzenia w interakcję z otoczeniem zewnętrznym, bez budowania relacji z przedstawicielami innych firm, bez ciągłych kontaktów pracowników z innymi osobami, więc w tym przypadku uzasadnionym interesem jest samo prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami wolności gospodarczej przez osoby będące właścicielami spółki. Administrator danych posiada również prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane osobowe kontrahentów

Poza administratorem dostęp do danych mogą mieć wyłącznie firmy serwisujące oprogramowanie służące do obsługi rachunków lub podmioty do tego upoważnione na podstawie innych przepisów (np. izba skarbowa, radcy prawni lub rewidenci finansowi).

Kontakt do kontrahentów lub ich pracownikach, zwłaszcza jeśli są oni naszymi klientami, może w trybie powierzenia zostać przekazany naszym podwykonawcom.

Jak długo przetwarzamy dane kontrahentów

Stosownie do przepisów art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy przechowują księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (por. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to więc, że podatnicy są zobowiązani do przechowywania ksiąg podatkowych oraz związanych z ich prowadzeniem dokumentów i ewidencji (na przykład dla celów VAT) przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przechowywania może zostać wydłużony w przypadku gdy bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpocznie się, ulegnie zawieszeniu bądź zostanie przerwany (zob. art. 68-71 Ordynacji podatkowej).

Dane osób kontaktowych ze strony klientów będziemy przechowywali w czasie obowiązywania umowy, do czasu wniesienia przez nich sprzeciwu lub uzyskaniu od klienta informacji o zmianie osoby kontaktowej. Inne dane są przetwarzane do czasu osiągniecia celu przetwarzania (np. zakończenia projektu), a gdy osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu w którym osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw dotyczący przetwarzania danych lub dane te z innego powodu staną się bezużyteczne.

Uprawnienia przysługujące kontrahentom

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą i żądania ich sprostowania lub w uzasadnionych przypadkach zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba żądająca ograniczenia danych musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Z powyższych praw kontrahenci mogą skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

Automatyczne podejmowanie decyzji

TOYA Sp. z o.o. nie poddaje danych kontrahentów zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Konieczność zbierania danych osobowych kontrahentów w celu prowadzenia rozliczeń wymagane jest przez Art. 106e ustawy o VAT i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur rozszerzone o inne informacje które są pomocne w obsłudze FV np. dane kontaktowe i informacje dotyczące sposobów płatności.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników sieci partnerskich

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dostępu do aplikacji zarządzanych przez TOYA Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia przez nich czynności umożliwiających świadczenie usług telekomunikacyjnych w programie partnerskim, jak również umożliwienie wymiany informacji z osobami w firmach partnerskich zgodnie z ich kompetencjami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zbiorze jest Art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Opis prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego przetwarzania danych abonentów sieci Partnerskich:

Administrator danych posiada interes w realizacji uprawnień nadanych mu w Prawie telekomunikacyjnym polegającym na wykorzystaniu swoich zasobów do prowadzenia działalności gospodarczej również poprzez umożliwienie innym podmiotom świadczenia usług telekomunikacyjnych, co w wielu przypadkach nie jest możliwe bez udzielenia dostępu do własnych systemów informatycznych pracownikom tych podmiotów, więc uzasadnionym interesem jest samo prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami wolności gospodarczej przez osoby będące właścicielami spółki, co jest zbieżne z realizacją podstawowych praw oraz wolności zapisanych w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (Artykuł 16 Karty). Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką są osoby korzystające z usług sieci partnerskich jak również same sieci Partnerskie które mają ułatwione funkcjonowanie na rynku.

Komu udostępniamy dane osobowe

TOYA Sp. z o.o. nie będzie udostępniała tych danych innym odbiorcom.

Jak długo przetwarzamy dane

Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu rozwiązania umowy dotyczącej programu partnerskiego, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą lub wniosku Sieci Partnerskiej o zmianę lub usunięcie z systemów informatycznych danej osoby.

Uprawnienia przysługujące pracownikom Sieci Partnerskich

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach do wniesienia sprzeciwu lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy pracownik Sieci Partnerskiej żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba, której dane dotyczą musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

Automatyczne podejmowanie decyzji

TOYA Sp. z o.o. nie poddaje danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Ujawnienie danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa, jednak jest konieczne do udzielenia dostępu do systemów informatycznych administratora.

Informacje dla osób mających dostęp do obiektów TOYA (na przykład przedstawicieli innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych współpracujących z nami w programie POPC).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osób mających dostęp do obiektów TOYA przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z taką osobą i przeprowadzenia weryfikacji tożsamości. Dane te mogą być przez naszą spółkę wykorzystywane również w celu dochodzenia i obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6, ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Opis prawnie uzasadnionego interesu

Interes ten wiąże się z koniecznością realizacji podstawowej działalności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, czyli rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w celu świadczenia usług użytkownikom końcowym w tym również w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Administrator danych posiada również prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane ze świadczeniem usług, korzystaniem z programów wspieranych przez fundusze unijne, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane?

Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom jedynie w sytuacji w której wystąpi o nie uprawniona instytucja lub innym firmom współpracującym z naszą spółką przy realizacji projektów jako podwykonawcy.

Okres przez który przechowujemy dane

Państwa dane będą przetwarzane przez naszą spółkę w okresie obowiązywania umowy z Państwa firmą, a później w czasie wynikającym z Kodeksu Cywilnego związanym z możliwością dochodzenia roszczeń.

Prawa osób których dotyczą dane

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, ich korygowania, a w niektórych sytuacjach do ograniczenia ich przetwarzania i złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba, której dane dotyczą musi wykazać, że dane te są jej potrzebne właśnie w tym celu,

Prawo do usunięcia

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

TOYA Sp. z o.o. nie poddaje tych danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez kontrahentów danych osób upoważnionych do wejścia na teren naszych obiektów jest konieczne ze względu na ustawowy wymóg zapewnienia integralności i bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych.

Źródła danych

TOYA Sp. z o.o. informuje, iż dane osób, które mają dostęp do obiektów TOYA są pozyskiwane z firm, które te osoby reprezentują.

,