Menu główne

Informacje dla osób ubiegających się o pracę w spółce TOYA.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe kandydatów na pracowników przetwarzane są w celu prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia akcji rekrutacyjnych i podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy TOYA Sp. z o.o. a kandydatem na pracownika, a więc podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. B) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej nazywanego RODO).
O ile zasadne będzie przechowywanie danych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi wówczas będzie się to odbywało w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
Przetwarzanie danych wykraczających poza zakres wskazany w Rozporządzeniu odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, którą wyraziliście Państwo poprzez przekazanie ich do naszej Spółki, czyli (Art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

Prawnie uzasadnione interesy

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, a także te związane z budową marki, rozwijaniem bazy klientów, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane kandydatów?

Dane kandydatów do pracy przetwarzamy samodzielnie, nie udostępniamy ich innym administratorom, ani nie powierzamy ich przetwarzania innym podmiotom.

Jak długo przetwarzamy dane kandydatów?

Aplikacje kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia rekrutacji, o ile strony wspólnie nie ustalą innego terminu. O ile zasadne będzie przechowywanie danych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi, dane te będą przechowywane przez okres przewidziany w Kodeksie Cywilnym na te czynności.

Uprawnienia przysługujące Abonentom

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, do przenoszenia i sprostowania danych. Do praw Abonentów nadanych im przez RODO należą również:

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

• w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych, • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych, • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba występująca z żądaniem musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu.

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód.

O ile osoba aplikująca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych wykraczających zakresem poza informacje z Rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, lub wyrazi zgodę na pozostawienie jej aplikacji na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości, zgodę może odwołać w dowolnym momencie, jednocześnie pozostanie zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nie ma tu znaczenia, czy zgoda została wyrażona poprzez samodzielne ujawnienie tych informacji czy w dowolny inny sposób.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Z powyższych praw kandydaci mogą skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Zasadność zbierania danych kandydatów na pracowników wynika z Rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Źródła danych

Dane pochodzą od osób, których dotyczą.

W niektórych przypadkach otrzymujemy je z agencji pośredniczących z którymi współpracujemy, a do których zgłaszają się kandydaci do pracy.

Automatyczne podejmowanie decyzji

TOYA Sp. z o.o. nie poddaje danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

,