Menu główne

Informacje o połączeniach:

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą „TOYA”- Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 004274906, NIP: 7250013208, kapitał zakładowy 500.300,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą BAŁ-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 52, 91-805 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001076411, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 471361575,  NIP: 7261467930, kapitał zakładowy 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w dniu 24 maja 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

,