Menu główne

Informacje o połączeniach:

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ,,TOYA’’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7250013208, REGON: 004274906, o kapitale zakładowym 500.300 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą City Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Abp. Szczepana Felińskiego nr 23 lok. 49, 31-236 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000263763, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 9452073054, REGON: 120276255, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 16 listopada 2020 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

,