Menu główne

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ,,TOYA’’ – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7250013208, REGON: 004274906, o kapitale zakładowym 500.150 zł („Spółka przejmująca”) ze spółką pod firmą ,,VIRTUAL LINE’’ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 6, lok. 5, 90-010 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000260511, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7251927560, REGON: 100230688, o kapitale zakładowym 2.156.000 zł, zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 1 lipca 2017 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Dokumenty:

  1. Plan połączenia spółki przez przejęcie z dnia 1 lipca 2017

  2. Załącznik nr 1 – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "VIRTUAL LINE" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o wartości majątku spółki przejmowanej "VIRTUAL LINE" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r

  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej "VIRTUAL LINE" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r.,

  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej "TOYA" - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r. 

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

,