Menu główne

Jakość usług

W zakresie usługi TOYAnet dla każdego pakietu TOYA zobowiązuje się do świadczenia usługi w sposób spełniający poniższe parametry jakości sieci:

  • prędkość deklarowana oraz maksymalna, wskazana w Cenniku usług TOYA, której osiągnięcia Abonent może oczekiwać przynajmniej raz na dobę, wyznacza górną granicę prędkości osiąganej w wybranym pakiecie;
  • prędkość zwykle dostępna, osiągalna przez 80% doby wynosi 75% prędkości maksymalnej;
  • prędkość minimalna czyli najniższa prędkość jaką TOYA dostarcza Abonentowi wynosi 50% prędkości maksymalnej. 

Prędkości te są osiągalne do punktów styku TOYA z węzłami wymiany ruchu internetowego. 

W zakresie usługi TOYAmobilna / TOYAkomórkowa jakość sieci odpowiada parametrom sieci P4, na bazie której TOYA świadczy usługę jako MVNO ( operator wirtualny ). Szacunkowa maksymalna prędkość przesyłania danych wynosi 50 Mb/s dla danych pobieranych i 10 Mb/s dla danych wysyłanych w przypadku, gdy Abonent korzysta z Usługi w ramach dostępnego limitu danych. Osiągniecie tej prędkości wymaga korzystania z transmisji danych w technologii LTE (lub bardziej zaawansowanej, jeżeli jest oferowana) w ramach sieci. Prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników takich jak technologia przesyłania danych, z której w danym momencie korzysta Abonent, aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej, odległość od stacji nadawczej, tłumienie sygnału przez fizyczne przeszkody, maksymalna prędkość i dostępne pasma radiowe (w tym możliwość ich agregacji) obsługiwane przez Terminal abonencki, warunki atmosferyczne jak również liczba, rodzaj, przeznaczenie i zachowanie jednocześnie wykorzystywanych funkcjonalności aplikacji, serwisów oraz urządzeń (w tym aplikacji obniżających prędkość transmisji takich jak programy antywirusowe lub programy typu firewall). Z uwagi na powyższe, w wielu przypadkach osiągniecie szacunkowej prędkości maksymalnej może nie być możliwe.

Pomiarów prędkości można dokonać poprzez: 

Wyniki pomiarów prędkości są publikowane na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

oraz stronie speedtest.pl.

TOYA zobowiązuje się również do:

  • usuwania usterek występujących u pojedynczych Abonentów w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od daty zgłoszenia. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10.00 do 18.00, o ile Abonent nie umówi się w innym terminie.
  • usuwania usterek, obejmujących swoim zasięgiem nie mniej niż jeden budynek, w czasie 16 godzin roboczych od momentu zgłoszenia. 

Usterka powinna być zgłoszona poprzez Infolinię lub Biura Obsługi Abonenta, których aktualne adresy dostępne są na stronie toya.net.pl. Abonent powinien zapewnić pracownikom Operatora dostęp do miejsca wystąpienia usterki, chyba że miała ona miejsce poza jego lokalem lub miejscem kontrolowanym przez Abonenta. Niezapewnienie takiego dostępu przedłuża odpowiednio terminy, określone w w pkt 1 i 2.

Czas podłączenia usługi znajduje się w umowie.

,