Menu główne

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ,,TOYA’’ – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7250013208, REGON: 004274906, o kapitale zakładowym 500.150 zł („Spółka przejmująca”) ze spółką pod firmą ,,ZURT’’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Zaolziańskiej 49, 93-545 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078151, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7290111064, REGON: 004301968, o kapitale zakładowym 50.000 zł („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 1 lipca 2017 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Dokumenty:

  1. Plan połączenia spółek przez przejęcie ,

  2. Załącznik nr 1 – projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "ZURT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ,

  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wartości majątku spółki przejmowanej "ZURT" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r. ,

  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej "ZURT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi sporządzone do celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r. ,

  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej "TOYA" - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r. 

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

,