Menu główne

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą "TOYA" – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7250013208, REGON: 004274906, o kapitale zakładowym 500.150,00 zł ("Spółka przejmująca") ze spółką pod firmą INTRINO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430725, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772370651, REGON: 122642422, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24, dalej: k.s.h.) w dniu 24 kwietnia 2018 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek ("Plan połączenia").

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Dokumenty:

  1. Plan połączenia

  2. Załącznik nr 1 – projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej,

  3. Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 r.,

  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 r.,

  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

,