Menu główne

Przetwarzanie danych osobowych Abonentów

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Abonentów

Dane osobowe Abonentów przetwarzane są przede wszystkim w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług telekomunikacyjnych. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest Art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej nazywanego RODO), czyli konieczność wykonania umowy.

Dane dotyczące Abonentów przetwarzamy również w celu:

 • informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia (w tym przypadku podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, a w przypadku komunikacji drogą elektroniczną lit. A, czyli Państwa zgoda),
 • dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest również nasz prawnie uzasadniony interes),
 • prowadzenia rozliczeń z abonentami (podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wywiązanie się z przepisów prawa),
 • realizacja obowiązków związanych z porządkiem publicznym (również w tym przypadku podstawą prawną jest wywiązanie się z przepisów prawa).

W zakresie następujących danych:

 • Bank Abonenta
 • Numer konta
 • Nr telefonu abonenta
 • Nr. Tel. Komórkowego abonenta
 • Osoba reprezentująca abonenta

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli zgoda Abonenta.

Prawnie uzasadnione interesy

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, a także te związane z budową marki, rozwijaniem bazy klientów, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane osobowe Abonentów

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty posiadający przesłankę prawną do przetwarzania danych osobowych Abonentów. Przetwarzają one dane we własnym imieniu. Do takich podmiotów należą:

 • przedsiębiorcy pocztowi, których zadaniem jest dostarczenie korespondencji, a którym dane udostępniane są w oparciu o Prawo Pocztowe,
 • banki informacji gospodarczej, którym dane udostępniane są w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 • podmioty związane bezpośrednio ze świadczeniem poszczególnych usług telekomunikacyjnych, które przetwarzają dane Abonentów w oparciu o przepisy Prawa Telekomunikacyjnego, np. dostawca systemu bilingowego, operator z którego sieci korzystamy świadcząc usługi mobilne, a gdy mamy do czynienia z przenoszeniem numerów - operator będący drugą stroną przeniesienia i Urząd Komunikacji Elektronicznej zarządzający platformą służącą do przenoszenia numerów, i do koordynacji pracy Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

Przetwarzanie może zostać powierzone również podmiotom, które przetwarzają dane Abonentów w naszym imieniu, np.: drukarniom, podwykonawcom, firmom windykacyjnym, a w wyjątkowych sytuacjach dostęp do nich mogą mieć również dostawcy oprogramowania.

Jak długo przetwarzamy dane Abonentów

Dane Abonentów usług telekomunikacyjnych będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń. Informacje o wykonanych usługach przechowywane będą przez 1 rok od ich użycia (np. wykonania połączenia telefonicznego). Dane dotyczące rozliczeń z Abonentami zgodnie z przepisami skarbowymi będziemy przechowywać jeszcze nawet przez 6 lat od zakończenia świadczenia usług. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego z użyciem środków komunikacji elektronicznej, osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

Uprawnienia przysługujące Abonentom

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, do przenoszenia i sprostowania danych. Do praw Abonentów nadanych im przez RODO należą również:

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

 • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
 • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
 • w przypadku gdy Abonent żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać (np. mija rok od zakończenia świadczenia usług Abonentowi). W takiej sytuacji to Abonent musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu,
 • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Prawo do przenoszenia danych

Abonent ma prawo do uzyskania swoich danych w postaci plików elektronicznych i do przekazania ich do innego administratora danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo to przysługuje w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód.

O ile Abonent wyrazi zgodę na dodatkowe czynności związane z przetwarzaniem jego danych (np. na wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji do przesyłania informacji handlowej) zgodę może odwołać w dowolnym momencie, jednocześnie pozostanie zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Z powyższych praw Abonenci mogą skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń)."

Automatyczne podejmowanie decyzji

TOYA Sp. z o.o. może stosować automatyczne podejmowanie decyzji w sytuacjach wskazujących na możliwość niekontrolowanego użycia usług lub w celu wykrywania nadużyć telekomunikacyjnych. Wówczas ruch telefoniczny może zostać automatycznie ograniczony lub zablokowany. W takich sytuacjach przysługuje Abonentom prawo do interwencji pracownika naszej Spółki, w wyniku której automatycznie podjęta decyzja zostanie zmieniona.

Administrator może podejmować automatyczne decyzje również w innych przypadkach związanych ze świadczeniem usług, na przykład w celu lepszego dostosowania propozycji filmowych, które są Państwu prezentowane, lecz żadna z automatycznie podejmowanych przez nas decyzji nie wywołuje wobec Państwa żadnych skutków prawnych, ani w żaden podobny sposób istotnie na Państwa nie wpływa.

W sytuacji, gdybyśmy planowali wprowadzić takie przetwarzanie, wystąpimy do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na takie czynności.

Dane transmisyjne

Spółka TOYA ma obowiązek przetwarzać informacje dotyczące użycia przez Abonentów usług nie tylko na potrzeby ich świadczenia (np. bilingi), ale również ze względu na konieczność wykorzystywania ich w celach wywiązania się z obowiązków dotyczących bezpieczeństwa, na rzecz porządku publicznego i obowiązków nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Są to takie informacje jak na przykład:

 • numery zakończenia stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, z których inicjowane są połączenia i numery docelowe,
 • data i godzina połączenia, i nieudanej próby połączenia,
 • czas trwania połączenia,
 • data i godzina każdorazowego połączenia, i rozłączenia z Internetem.

W celu zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia jakości usług, TOYA przetwarza dane dotyczące:

 • Ilości danych przesyłanych przez urządzenia dostępowe w ramach poszczególnych ofert oraz pakietów internetowych. Pozwala to na zaplanowanie zapotrzebowania na pojemność sieci, w tym właściwe zwymiarowanie obsługujących ją urządzeń oraz pasma łącz sieci Internet. Dane te służą nam również do proponowania Abonentom nowych rozwiązań wynikających z podnoszenia prędkości w ramach świadczonych pakietów internetowych.
 • Konfiguracji urządzeń dostępowych oraz danych dotyczących adresacji IP podłączonych do nich urządzeń (dane te wykorzystujemy do świadczenia usług pomocy technicznej).
 • Realizacji wpływających od Państwa zgłoszeń, w tym reklamacji, są one również analizowane historycznie w celu eliminowania usterek, będących ich źródłem.
 • Parametrów jakości sieci pozwalających na zapewnienie jej integralności i bezpieczeństwa zgodnie z zapisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne, realizacji obowiązków ustawowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami w tym zakresie.

W ramach realizacji rozbudowanych i interaktywnych usług telewizyjnej platformy TOYA (stacjonarnej jak i mobilnej) wykorzystywana jest technologia umożliwiająca zbieranie danych z gospodarstw domowych posiadających telewizję cyfrową poprzez wykorzystanie informacji przesyłanych bezpośrednio z dekodera/odbiornika do stacji czołowej. Dane te pozwalają na pomiar oglądalności oraz analizę zachowań celem utrzymania jakości realizowanej usługi. Podczas korzystania z serwisów transakcyjnych takich jak „wideo na żądanie” lub aplikacje OTT ("Over The Top"") pozyskiwane są dane potrzebne do świadczenia tych usług oraz wystawienia rachunku za użyte/obejrzane treści."

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Konieczność zbierania podstawowych danych osobowych, precyzyjnie wskazujących strony Umowy, wynika z zapisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne i aktów wykonawczych, podanie ich jest więc warunkiem koniecznym korzystania z usług telekomunikacyjnych. Wskazanie przez Państwa elektronicznych środków komunikacji (np. numeru kontaktowego) nie jest do tego wymagane, lecz może wiązać się z ułatwieniami, które nie będą możliwe w przypadku ich niepodania.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Abonentów:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim
Informacje dla przedstawicieli klientów B2B i innych kontrahentów spółki TOYA
Informacja dla Abonentów innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych