Menu główne

Informacje dotyczące nagrywania rozmów z abonentami przez naszą infolinię

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Abonentów

Dane osobowe Abonentów i osób, które zamierzają skorzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez naszą Spółkę, odnotowane podczas rejestrowania rozmów z infolinią, przetwarzane są przede wszystkim w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług telekomunikacyjnych. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest Art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej nazywanego RODO), czyli konieczność wykonania umowy.

Dane dotyczące Abonentów przetwarzamy również w celu:

 • informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia (w tym przypadku podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, a w przypadku komunikacji drogą elektroniczną lit. A, czyli Państwa zgoda),
 • dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest również nasz prawnie uzasadniony interes),

W zakresie następujących danych rejestrowanych przez infolinię:

 • Bank Abonenta
 • Numer konta
 • Nr telefonu abonenta
 • Nr. Tel. Komórkowego abonenta
 • Osoba reprezentująca abonenta

Jak również przetwarzania danych abonentów w celach związanych z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji do marketingu bezpośredniego, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli zgoda Abonenta.

Prawnie uzasadnione interesy

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, a także te związane z budową marki, rozwijaniem bazy klientów, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane osobowe Abonentów

Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych podczas rozmów telefonicznych z konsultantem mogą być podmioty posiadający przesłankę prawną do przetwarzania danych osobowych Abonentów. Przetwarzanie może zostać powierzone również podmiotom w tym działającym w naszym imieniu zewnętrznym infoliniom.

Jak długo przetwarzamy dane Abonentów

Nagrania zawierające dane Abonentów usług telekomunikacyjnych będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń. Dane dotyczące rozliczeń z Abonentami zgodnie z przepisami skarbowymi będziemy przechowywać jeszcze nawet przez 6 lat od zakończenia świadczenia usług. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego z użyciem środków komunikacji elektronicznej, osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem, który można zakończyć w konkretnym terminie, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej podczas rozmowy lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

Uprawnienia przysługujące Abonentom

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, do przenoszenia i sprostowania danych.

Do praw Abonentów nadanych im przez RODO należą również:

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

 • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
 • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
 • w przypadku gdy Abonent żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać (np. mija rok od zakończenia świadczenia usług Abonentowi). W takiej sytuacji to Abonent musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu,
 • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Prawo do przenoszenia danych

Abonent ma prawo do uzyskania swoich danych w postaci plików elektronicznych i do przekazania ich do innego administratora danych.

Prawo do usunięcia danych

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Automatyczne podejmowanie decyzji

W zakresie nagrywania rozmów nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji, która wywołuje wobec Abonenta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Konieczność zbierania podstawowych danych osobowych Abonentów, w tym również podczas obsługi telefonicznej, precyzyjnie wskazujących strony Umowy, wynika z zapisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne i aktów wykonawczych, podanie ich jest więc warunkiem koniecznym korzystania z usług telekomunikacyjnych

Informacje dotyczące nagrywania rozmów z osobami niebędącymi abonentami usług telekomunikacyjnych przez firmę TOYA

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli państwa dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy lub udzielenie informacji na jej temat, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6, ustęp 1, litera B rozporządzenia RODO.

W pozostałych przypadkach, w tym również, gdy dane osobowe przetwarzane w celu wsparcia struktur sprzedażowych i nawiązania pozytywnych relacji z klientami przetwarzane mogą być w oparciu o zgody, które wówczas stanowią podstawę prawną przetwarzania. Zgoda taka może zostać wyrażona na przykład poprzez poproszenia konsultanta o przesłanie informacji handlowej i jest całkowicie dobrowolna. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu udostępniamy dane osobowe rozmówców

W niektórych przypadkach przetwarzanie możemy powierzyć naszym podwykonawcom, którym zlecamy część prac technicznych, a w wyjątkowych sytuacjach dostęp do nich mogą mieć również dostawcy oprogramowania.

Jak długo przechowujemy nagrania?

Nagrania przechowywane są przez przez 1 rok od zarejestrowania.

Uprawnienia przysługujące Państwu

Mają Państwo prawo do żądania od TOYA dostępu do danych osobowych które Was dotyczą, przenoszenia i sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania i żądania ich usunięcia.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie poddajemy Państwa danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać skutki prawne lub istotnie na Państwa wpływać.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych podczas rozmowy z konsultantem jest dobrowolne, lecz może się okazać, że bez ich poznania nie będziemy w stanie zrealizować niektórych Państwa życzeń.