Menu główne

Oferty pracy - polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29, a z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres: odo@toya.com.pl.

Zasadność zbierania danych kandydatów na pracowników wynika z Rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej Rozporządzenia).

Dane osobowe kandydatów na pracowników przetwarzane są w celu prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia akcji rekrutacyjnych, podjęcie działań przed zawarciem umowy pomiędzy TOYA Sp. z o.o. a pracownikiem. Przechowywanie aplikacji na poczet przyszłych rekrutacji, lub przetwarzanie danych wykraczających poza zakres wskazany w Rozporządzeniu odbywa się w oparciu zgodę. Zgodę tą możecie Państwo odwołać w każdej chwili, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia danych, jednak przetwarzanie które miała miejsce przed jej odwołaniem pozostanie zgodne z prawem.

Kandydaci mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych lub usunięcia,  a w uzasadnionych przypadkach do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

,