Menu główne


 

Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gminie Ksawerów

18 października 2010 roku TOYA sp. z o.o. podpisała umowę dotyczącą dofinansowania realizacji projektu "Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gminie Ksawerów" w ramach działania 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dzięki temu projektowi na obszarze obejmującym ponad 2 tysiące mieszkań na obszarze Gminy Ksawerów, TOYA będzie oferowała szerokopasmowy dostęp do internetu, cyfrową telewizję, telefonię oraz innowacyjne usługi multimedialne. Miejscowości objęte projektem to Ksawerów, Wola Zaradzyńska i Gadka Nowa.
Wartość projektu 5 199 030 zł, dofinansowanie 2 170 800 zł
 
Ponadto projekt przyczynia się do realizacji celów społecznych:

  • wyrównywanie szans ludności z obszarów słabiej rozwiniętych, terenów wiejskich i słabo zaludnionych
  • poprawa poziomu życia mieszkańców
  • zwiększenie możliwości kształcenia i samokształcenia, poprzez łatwiejszy dostęp do oferty eLearnig szkół i instytucji edukacyjnych
  • ułatwienia rozwoju wszelkiego rodzaju eUsług, umożliwiających łatwiejszą komunikację, powszechny dostęp do informacji i bardziej złożonych usług internetowych (placówek oświatowych, szpitali i bibliotek, urzędów państwowych i samorządowych, przedsiębiorców prywatnych).
  • zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na obszarach potencjalnie zagrożonych (tzw.„białe plamy”) - planowane działania zwiększają gotowość obywateli z grup dziś zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do podejmowania działalności gospodarczej i zwiększania aktywności zawodowej.
  • zwiększenia efektywności przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjności na terenie objętym zasięgiem projektu (możliwość podjęcia pracy zdalnej, czy prowadzenia działalności gospodarczej przez Internet).

Przydatne linki: